Най-довереният партньор за вас
 


 
Антикорупция

Съгласно определението, съдържащо се в чл. 2 от Гражданска конвенция за корупцията, корупция е "искането, предлагането, даването или приемането, пряко или косвено, на подкуп или всяка друга неследваща се облага или обещаването на такава, което засяга надлежното изпълнение на някое задължение или поведението, което се изисква от приемащия подкупа, неполагащата се облага или обещаването на такава".
 
Ако имате информация за конкретни корупционни прояви и/или нарушения, може да подадете сигнал по някой от следните начини:

  • на следния e-mail адрес: kkonstantinov@ibex.bg
  • гореща телефонна линия: +359 2 902 01 20
 
Внимание!
Уведомяваме Ви, че съгласно разпоредбата на чл. 111, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс "Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години".© 2022 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act