IBEX Base (04.12.2021) : 415.65 BGN, 54599.10 MWh, IBEX Peak (04.12.2021) : 477.55 BGN 28182.3 MWh, IBEX Off-Peak (04.12.2021) : 353.76 BGN 26416.8 MWh
 
 
Най-довереният партньор за вас
 


 
Профил

Кои сме ние

„Българска независима енергийна борса“ (БНЕБ) ЕАД
 е създадена през януари 2014 г. като 100% дъщерно дружество на „Български Енергиен Холдинг" ЕАД. БНЕБ ЕАД притежава десетгодишна лицензия (№Л-422-11), издадена от Комисията за енергийно и водно регулиране за дейността „организиране на борсов пазар на електрическа енергия" в Република България.

БНЕБ ЕАД е пълноправен член на MRC (Multi-Regional Coupling), което е най-голямото обединение на пазарни зони на територията на ЕС, както и асоцииран член на PCR (Price coupling of regions) обединението на борсовите оператори, които работят за създаването на общ енергиен пазар в ЕС. От януари 2016 г. БНЕБ ЕАД е пълноправен член и на асоциацията на европейските енергийни борси Europex.
 
От 15.02.2018 г: „Българска фондова борса“ АД е едноличен собственик на капитала на „Българска независима енергийна борса“ (БНЕБ) ЕАД.
 
Цели

Усилията на БНЕБ ЕАД са насочени изцяло към осигуряването на надеждна, прозрачна и конкурентна платформа за търговия с електрическа енергия, която да даде възможност на търговските участници да сключват сделки на пазарни цени посредством разнообразни продукти. За целта БНЕБ ЕАД предлага борсов сегмент „Ден напред“ и сегмент „Двустранни договори“ чрез екраните “Auctions” и “Continuous trading”. През Q1 на 2018 БНЕБ ЕАД допълни портфолиото си с най-краткосрочния сегмент с физическа доставка „В рамките на деня“.

В бъдеще БНЕБ ЕАД има намерение да разшири портфолиото си от  продукти, като добави към него и пазарни сегменти за търговия на природен газ. 
© 2021 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act