Най-довереният партньор за вас
 


 
Пазарен надзор инфо

Търговията с електрическа енергия на пазарните сегменти, организирани от „Българска независима енергийна борса“ ЕАД (БНЕБ ЕАД), се извършва по реда на Правилата за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия (ПРОБПЕЕ).

В тази връзка, отделът за наблюдение на пазара към БНЕБ ЕАД следи пазарните сегменти и проверява дали участниците  на борсата във всеки един момент спазват правилата на БНЕБ ЕАД и приложимото законодателство. Тези задължения  се извършват въз основа на пазарни показатели и при необходимост приключват с разследване за евентуално нарушение на пазарните правила. В този случай, отдел „Пазарен надзор“ има право да изисква информация, документи и данни от търговските участници регистрирани на БНЕБ ЕАД. Надзора на пазара действа като централно звено за контакт, което си сътрудничи с регулаторните органи.

Ако имате въпроси или бихте искали да уведомите за поведение, което подронва интегритета на енергийния пазар, моля не се колебайте да се свържете с нас на адрес: market.surveillance@ibex.bg


Цялата кореспонденция ще се обработва поверително.© 2022 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act