Най-довереният партньор за вас
 


 
REMIT

REMIT (Регламент (ЕС) № 1227/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25.11.2011 г. относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия) e специфична, секторна регулаторна рамка за наблюдение на пазара на електроенергия.  Основните цели на регламента са откриването и възпирането на  пазарните злоупотреби.
 
За прилагане на член 8, параграфи 2 и 6 от REMIT беше приет Регламент за изпълнение № 1348/2014, който дава конкретика по отношение на подробните данни за енергийните продукти на едро, които подлежат на докладване, и основните данни, като се установяват подходящи канали за докладване на данните, включително определяне на графиците и периодичността на докладите за данните.
 
Задължението за докладване на сделки с енергийни продукти на едро, извършени на организираните пазари е в сила от 7.10.2015 г., като задължението за докладване на всички останали сделки е от 07.04.2016 г. 
 
Основни моменти
 
  • Забрана за търговия с вътрешна информация и забрана за извършването или опитът за извършване на манипулиране на пазара по отношение на пазарите за търговия на едро с енергия;
  • Наблюдение на пазарите за търговия на едро с енергия с цел разкриване и възпиране на пазарни манипулации от страна на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER) при тясно сътрудничество с националните регулаторни органи ;
  • Регистриране на участниците на пазарите на едро и събиране на данните в съответствие с чл. 8, ал. 1 от REMIT.
  • При констатиране на гореизложените забрани регулаторните органи да налагат ефективни, пропорционални и възпиращи санкции, като отразяват характера, продължителността и сериозността на нарушението, нанесените на потребителите вреди и потенциалните ползи от търговията, извършена на базата на вътрешна информация и манипулиране на пазара.
 
Събиране на данни
 
Според чл. 8 ал. 1 от REMIT, всички участници на пазара или лице или орган, действащи от тяхно име, предоставят на ACER отчет за сделките на пазарите за търговия на едро с енергия, включително нарежданията за търгуване. Информацията, която трябва да се докладва, включва точно посочване на закупените и продадените на едро енергийни продукти, договорената цена и количество, датите и времето на изпълнение, страните по сделката и бенефициерите по сделката и всяка друга относима информация. 
 
Участниците на пазара носят цялостна отговорност за предоставянето на изискваните данни. След получаване на  изискваната информация от някое от лицата или органа, в съответствие с чл.8, параграф 4, букви б)—е) от REMIT, задължението за докладване на въпросния участник на пазара се счита за изпълнено.

 
Регистриране на участници
 
В съответствие с член 9, параграфи 1 и 4 от REMIT, всички търговски участници, които участват в сделки на едро на енергийния пазар, които сделки съгласно чл. 8, параграф 1 от REMIT е необходимо да бъдат докладвани на  ACER, трябва да бъдат регистрирани в национален регулаторен орган на държава-членка на ЕС. На регистрация в Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР) подлежат участниците на пазара, които са се установили или пребивават постоянно в България, както и тези, които не са установени или не пребивават постоянно в Съюза, но извършват дейността си в България. 
За регистрация при КЕВР: http://www.dker.bg/newsbg.php?n=2655© 2022 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act