Най-довереният партньор за вас
 


 
Извън организиран пазар

 
REMIT – ФАЗА 2 
 
Докладване на сделки сключени извън организиран пазар

В съответствие с чл. 8 (1) от Регламент № 1227/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25.11.2011 г. относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия (REMIT), всички участници на пазара или лице или орган, действащи от тяхно име, предоставят на ACER отчет за сделките на пазарите за търговия на едро с енергия, включително нарежданията за търгуване. 
За прилагане на член 8, параграфи 2 и 6 от REMIT се прие Регламент за изпълнение № 1348/2014, който дава конкретика по отношение на подробните данни за енергийните продукти на едро, които подлежат на докладване, подходящи канали за докладване на данните, периодичността на докладите и съответните срокове.

В съответствие с чл. 12 от Регламента за изпълнение задължението за докладване на сделки с енергийни продукти на едро е разделено на две фази. Първа фаза е в сила от 7.10.2015 г. и обхваща докладването на сделки, сключени на организирани пазари, а втора фаза обхваща задължението за докладване на всички останали сделки от 07.04.2016 г. 

В съответствие с  чл. 6 от Регламент за Изпълнение,  участниците на пазара или трети страни, действащи от тяхно име, докладват подробни данни за договорите за търговия на едро с енергийни продукти, посочени в чл. 3 на Регламента, които са сключени извън организираните  пазари.
 
Договори, които подлежат на докладване, свързани с предлагането на енергия

 • Договори в рамките на деня, при които доставката е в рамките на Съюза, независимо от това къде и как се търгуват.
 • Договори за ден напред, при които доставката е в рамките на Съюза, независимо от това къде и как се търгуват.
 • Договори за два дни напред, при които доставката е в рамките на Съюза, независимо от това къде и как се търгуват.
 • Договори за уикенда, при които доставката е в рамките на Съюза, независимо от това къде и как се търгуват.
 • Договори след ден напред, при които доставката е в рамките на Съюза, независимо от това къде и как се търгуват.
 • Други договори, при които доставката е след два дни напред, при които доставката е в рамките на Съюза, независимо от това къде и как се търгуват.
 • Договори за доставка на електроенергия на отделна потребяваща единица с технически капацитет за годишна консумация от 600 GWh или повече.
 • Опции, фючърси, суапове и други деривативни договори, свързани с електроенергия, произвеждана, търгувана или доставяна в рамките на Съюза.
 
График за докладване на сделките в съответствие с чл. 7 от Регламента за изпълнение
 
 • Подробните данни от стандартните договори и нарежданията за търгуване, включително за търгове, се докладват във възможно най-кратък срок, но не по-късно от първия работен ден след деня на сключването на договора или възлагането на нареждането.
Всяко изменение или прекратяването на сключен договор или нареждане за търгуване се докладва във възможно най-кратък срок, но не по-късно от първия работен ден след изменението или прекратяването.
 • В случай на тръжни пазари, на които няма публичен достъп до нарежданията, се докладват само сключените договори и окончателните нареждания. Те се докладват не по-късно от първия работен ден след търга.
 • Нареждания, възложени чрез услуги с гласово подпомагане и които не се появяват върху електронните екрани, се докладват само при поискване от Агенцията.
 • Подробните данни от нестандартните договори, включително всяко изменение или прекратяването на договора и сделките, посочени в член 5, параграф 1 от Регламента, се докладват не по-късно от един месец след сключването, изменението или прекратяването на договора.
 • Подробните данни от договорите за търговия на едро с енергия, които са сключени преди датата, на която започва да се прилага задължението за докладване, и чието изпълнение не е приключило към тази дата, се докладват на Агенцията (ACER) в срок от 90 дни след датата, на която започва да се прилага задължението за докладване за тези договори.
 
Данни за договорите, подлежащи на докладване от БНЕБ

Стандартен договор“ - договор, отнасящ се за енергиен продукт на едро, допуснат за търговия на организиран пазар, независимо от това дали сделката фактически се реализира на организиран пазар. Подробни данни за договорите са посочени в таблица 1 от приложението към Регламента за Изпълнение.
„Нестандартен договор“ – договор, отнасящ се за енергиен продукт на едро, който не е стандартен договор. Подробни данни за договорите са посочени в таблица 2 от приложението към Регламента за Изпълнение.

 
Услуги, предлагани от БНЕБ от 07.04.2016 г.

БНЕБ предлага, чрез Trayport като RRM (Registered Reporting Mechanism), следните услуги за докладване на данни във връзка с чл.6 и чл.5 (1), буква А и буква Б, във връзка с чл.3 (1) от Регламент за изпълнение:

Услуга 1:
Самостоятелно докладване на сделки от търговски участник, чрез предоставяне на пряк достъп до RRM платформа за рапортуване на данни. Рапортуването се извършва от съответния търговски участник самостоятелно през акаунта му и чрез въвеждане на файлове по образец в системата за рапортуване.  БНЕБ няма достъп до профила на участника и до информацията, въведена от него. Файловете за потвърждение, изпращани от ACER, се получават в акаунта на търговския участник.
Месечна такса за услугата:  BGN 400 (без ДДС)

Услуга 2:
Докладване на сделките на търговския участник от БНЕБ. В този случай необходимата за докладване информация се изпраща до БНЕБ чрез файлове по образец. БНЕБ докладва сделките в системата на ACER посредством RRM платформа за докладване. Участникът няма пряк достъп до платформата. Файловете за потвърждение на  докладваните сделки от ACER се получават от БНЕБ и се изпращат на съответния участник на посочен от него имейл адрес.
Месечна такса за услугата:  BGN 200 (без ДДС)

Търговските участници получават достъп до описаните услуги след подписване на договор с БНЕБ, както следва:
 
1.     Договор по Услуга 1.
 
2.     Договор по Услуга 2.
 
При необходимост от допълнителна информация можете да се свържете с БНЕБ на електронна поща remit@ibex.bg и на телефон +359 2 90 20 127.



© 2022 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act