Най-довереният партньор за вас
 


 
Организиран пазар

 
REMIT – ФАЗА 1 
 
 
Докладване на сделки сключени на организиран пазар
 
В съответствие с чл. 6, параграф 1 от Регламента за изпълнение № 1348/2014 за прилагане на член 8, параграфи 2 и 6 от REMIT, участниците на пазара докладват на Агенцията за сътрудничество на енергийните регулатори (ACER) подробните данни за сделки с енергийни продукти на едро, които се изпълняват на организирани пазари, включително съгласувани и несъгласувани нареждания, чрез съответния организиран пазар или чрез системи за съпоставяне на сделки или системи за докладване на сделки. Описаното задължение е в сила от 07.10.2015 г. 
 
При поискване от участника на пазара организираният пазар, на който е изпълнена сделката за даден енергиен продукт на едро или на който е направено нареждането, предлага споразумение за докладване на данни.
 
„Българска независима енергийна борса“ ЕАД (БНЕБ) е титуляр на лицензията за организиране на борсов пазар на електрическа енергия в Република България. Съгласно REMIT, в качеството на организиран пазар, БНЕБ има задължение при поискване от търговските участници, регистрирани на борсовия пазар на електрическа енергия, да сключи с тях договор за докладване на данните в съответствие с чл. 8, параграф 1. от REMIT . Предоставянето на тази информация от БНЕБ е изпълнение на задължението на участника в съответствие с чл. 8, параграф 1. от REMIT . 
 
В изпълнение на гореспоменатото задължение, БНЕБ предоставя услугата за докладване на данните от търговията на борсовия пазар, съгласно чл. 8, параграф 1 от REMIT, от търговията на борсовия пазар. Всеки търговски участник, решил да се възползва от предложената от БНЕБ услуга следва да подпише Договор за докладване на данните относно сключените сделки на борсовия пазар на електрическа енергия организиран от БНЕБ.

 
Според този договор
 
  • БНЕБ се задължава да осигури докладване на подлежащите на предоставяне данни от търговията на борсовия пазар на Търговския участник, генерирани от търговската платформа, използвана от оператора. Данните се считат докладвани до „Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия“ /ACER/, когато постъпят в тяхната информационна платформа ARIS (ACER REMIT Information System).
     
  • БНЕБ се задължава да докладва данните на Търговския участник за подадените оферти и сключените сделки на борсовия пазар на електрическа енергия в пълнотата и точността, която се изисква в съответствие с Регламент № 1348/2014 на Комисията от 17.12.2014 г. 
     
  • БНЕБ се задължава в двуседмичен срок след сключване на настоящия договор да предостави на Търговския участник достъп до докладваните в съответствие с т. 7 Договора данни. 
     
  • БНЕБ се задължава да не предоставя на никоя трета страна данните по т. 6 от Договора, както и да не използва тази информация за други цели, освен такива, свързани със задълженията си по REMIT. Настоящето задължение не ограничава Операторът да предоставя информация на регулаторни органи или в случаите, когато се изисква по закон.© 2022 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act