Най-довереният партньор за вас
 


 
FARCROSS

L1 l2

„Българска независима енергийна борса“ ЕАД (БНЕБ) е партньор в проект FARCROSS (Facilitating Regional CROSS-border Electricity Transmission through Innovation), чиято цел е да насърчи въвеждането на най-новите технологии за подобряване на експлоатацията капацитета и ефективността на преносната мрежа, както на ниво производство, така и на ниво пренос.

Проектът FARCROSS се финансира по програма „Хоризонт 2020“ (HORIZON 2020) на Европейската комисия (Грантово споразумение № 864274). Общата стойност на проекта възлиза на 13 643 692,50 евро, от които  9 996 497.25 евро е осигуреното финансиране по програма „Хоризонт 2020“.

Проектът стартира през октомври 2019 г. и ще приключи през октомври 2023 г. 


 
d

Стратегически цели на проекта:
 
Проектът FARCROSS цели да свърже основните заинтересовани страни в енергийната верига и да демонстрира интегрирани хардуерни и софтуерни решения, които  ще улеснят „отключването“ на ресурсите за трансграничните потоци на електрическа енергия и регионално сътрудничество.

Проектът ще демонстрира иновативна регионална платформа, която ще подобри прогнозите за производството от възобновяеми източници, оптимизацията на потреблението и ще бъде тестван инструмент за оптимизирането на резервите на капацитет за максимално увеличаване на трансграничните потоци.

Проектът предвижда също да проучи нехармонизираната национална регулаторна рамка и да предложи мерки за избягване на изкривяването на технологичните ползи.

FARCROSS ще използва технологични иновации, за да постигне допълнителни ползи от по-добрата мрежова свързаност между съседни системи, което напълно хармонизира с визията и политиката на ЕС, а именно:
 - Успешно интегриране на възобновяеми мощности, които са непостоянни и създават географски предизвикателства. FARCROSS предлага решения, които могат да се използват за увеличаване на междусистемните потоци, позволявайки на други страни да внасят чиста енергия и да увеличат възобновяемата енергия в целия ЕС.
 - Намаляване на необходимостта от изграждане на нова инфраструктура, чрез оптимизиране на съществуващата. В същото време ще бъде намалено влиянието върху околната среда, в сравнение с алтернативните възможности, и ще се минимизира крайната цена за консуматорите.
 - Съкратено време за свързване, тъй като решенията на FARCROSS могат да бъдат инсталирани в сравнително кратки времеви срокове, могат да сведат до минимум необходимите модификации на мрежата  за интегриране на нови генериращи източници или да служат като мостово решение.

За повече информация, може да посетите уебсайта на проекта на следния адрес: https://farcross.eu/

 
p
eu This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 824330© 2022 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act