Най-довереният партньор за вас
 


 
TRINITY

l1 l2


„Българска независима енергийна борса“ ЕАД (БНЕБ) е партньор в проект TRINITY (TRansmission system enhancement of regIoNal borders by means of IntelligenT market technologY), финансиран по програма „Хоризонт 2020“ (HORIZON 2020) на Европейската комисия по грантово споразумение № 863874.

Главната цел на проекта е да разработи набор от решения за засилване на сътрудничеството и координацията между операторите на преносни системи в Югоизточна Европа, за да подпомогне интеграцията на пазарите на електрическа енергия в региона, като същевременно насърчи по-силното навлизане на възобновяемата енергия.

Общата стойност на проекта TRINITY възлиза на 13 151 140 евро, от които 9 854 253,28 евро е осигуреното финансиране по програма „Хоризонт 2020“.

Проектът стартира през октомври 2019 г. и ще приключи през септември 2023 г.
 
 
d
 
 
 
Стратегически цели на проекта:
 
- Подобряване на трансграничната търговия и балансиране на енергийния обмен;
- Осигуряване на интеграция на пазара на електрическа енергия;
- Увеличаване на дела на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в региона на Югоизточна Европа;
- Повишаване на сигурността на работа на електроенергийните системи в условията на увеличаване на дела на ВЕИ;
- Подобряване на координацията, взаимодействието и комуникацията.
 
Стратегическите цели ще бъдат ръководени от крайните потребители (5 оператора на преносни системи, 4 Номинирани оператора на пазара на електроенергия, двама ВЕИ производители и един регионален координатор по сигурността) и ще бъдат постигнати с внедряването на четири независими, но допълващи се продукти: T-Market Coupling Framework; T-Sentinel Toolset; T-RES Control Center and T-Coordination Platform.
 
  • T-Market Coupling Framework ще предостави рамка за засилване на трансграничното сътрудничество и ще осигури интеграция на пазарите на електрическа енергия в региона на Югоизточна Европа. Стъпвайки на вече действащите споразумения за обединения на пазарите „Ден напред“, проектът ще предложи координация на пазарите „В рамките на деня“ и на пазарите на капацитет между страните в региона, както такива, които са членове на ЕС, така и страни извън Европейската общност.
  • T-Sentinel Toolset ще осигури набор от инструменти за регионално управление и експлоатация, така че да бъдат повишени сигурността и надеждността на съществуващите регионални структури. Наборът от инструменти T-Sentinel ще даде възможност за оптимизиране на коригиращите действия на регионално ниво и ще разработи нови алгоритми за подобряване на изчисляването на маржовете на надеждност (Reliability Margins calculation), което ще улесни навлизането на повече ВЕИ в региона.
  • T-RES Control Center ще осигури контролен център в рамките на Югоизточна Европа, чиято цел е оптимизиране на управлението и експлоатацията на централите за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници, улесняване на тяхното участие на различните пазари чрез специфични механизми за проследяване и сертифициране на чистия произход на произведената електрическа енергия (сертификати, базирани на блокчейн).
  • T-Coordination Platform – платформа, която чрез координация на -Т-Market Coupling Framework; T-Sentinel Toolset; T-RES Control Center ще подобри сътрудничеството между операторите на преносните системи и регионалните координатори по сигурността. При структурирането на трансграничните операции платформата ще използва ноу-хау и поуки от електропреносни оператори с по-богат опит, като RTE във Франция.
За повече информация, може да посетите уебсайта на проекта на следния адрес: http://trinityh2020.eu/

За ТРИНИТИ накратко (на английски): http://trinityh2020.eu/trinity-video/
p
 
eu This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 Research and Innovation Programme under Grant Agreement № 863874© 2022 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act