Речник

Банков ден

означава ден, в който банките в България извършват банкови операции.

Борсов оператор

означава БНЕБ по отношение на физическите пазари.

Ват (W и Watt)

1 ват (W) е мощността, равна на 1 джаул (J) енергия за секунда, според SI системата на мерните единици.

Wh

означава ват-часа, 1 (един) ват- часа "Wh" е количеството енергия равно на енергията, генерирана или консумирани при постоянно натоварване от един (1) Watt за време от (1) час или 3600 джаула енергия.

GW (GWh)

означава един милиард (1000 000 000) Watts и "GWh" означава енергията, генерирана или консумирана с постоянно натоварване от един (1) GW за време един (1) час.

Ден на доставка

означава последователност от часове за доставка, която започва в 00:00 часа (CET) на календарен ден и завършва в 24:00 часа (CET) на същия календарен ден. Началото на деня за доставка съвпада с края на предишния ден на доставка.

Ден на клиринг

означава банковите дни, в които се извършва разплащане между страните

Дни на сетълмент

дните, през които се извършват разплащания в резултат на реализирани сделки на пазара ден напред.

Дни на търговия

означава календарните дни, когато пазарът е отворен за търговия.

Договор за участие на борсовия пазар

споразумение, сключено между участник и БНЕБ, осигуряващо на участника достъп до търговията на пазара ден напред.

Euro (Евро) или EUR

означава законно установената валута на държавите-членки на Европейския съюз, които са приели единната валута в съответствие с Договора за създаване на Европейската общност, изменен с Договора за Европейския съюз.

ЕС

Означава Европейски съюз

Електроенергиен системен оператор (ЕСО)

дружество, което отговаря за експлоатацията, поддръжката и развитието на преносната мрежа и управлява електроенергийната система.

Искане за обезпечение

Искане за допълнително обезпечение в съответствие с действащи правила

KW (KWh)

означава хиляда (1000) Watts и "KWh" означава енергията, генерирана или консумирана с постоянно натоварване от един (1) KW за време един (1) час.

Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР)

Регулаторен орган в сектор енергетика

Координатор на балансираща група

участник, който е сключил договор с оператора на преносна система за балансиране - компенсиране на отклоненията между измерените количества произведена и/или потребена електрическа енергия от обектите, за които КБГ е поел отговорност за балансиране.

Купувач

означава страната, която се е съгласила да закупи електрическа енергия по силата на реализирана сделка.

Максимална цена

Технически възможната горна граница на цената в ценовия диапазон.

MW (MWh)

означава един милион (1,000,000) Watts, и “MWh” означава енергията, генерирана или консумирана с постоянно натоварване от един (1) MW за време един (1) час.

Минимална цена

Технически възможната долна граница на цената в ценовия диапазон.

Nord Pool Spot (NPS)

Норвежка компания, оператор на водещите европейски борсови пазари за електрическа енергия в скандинавските и балтийските страни, както и на пазара N2EX във Великобритания.

Обезпечение

означава обезпечение, предоставено от търговски участник за покриване на рисковете, възникнали от търговията на борсовия пазар.

Оферта

предложение за покупка или продажба не електрическа енергия подадено от участник на борсовия пазар, съдържащо един или няколко продукта, което е регистрирано в системата за търговия.

Пазарно наблюдение

организационна единица, която отговаря за наблюдението и съответно спазването на правилата за поведение на пазара, от името на борсовия оператор.

Правила за търговия

Правилата за търговия, одобрени от КЕВР в съответствие със Закона за енергетиката

Продавач

означава участник на пазара ден напред, приел да продаде електрическа енергия по силата на предложена оферта за продажба.

Продукт

продукт, посочен за търговия на пазара ден напред, както и серия от продукти от същия тип в съответствие с продуктовите спецификации.

Сетълмент

означава процес, при който в следствие на реализирани сделки на пазара ден напред, се извършват парични транзакции.

Система за търговия

е ETS (Електронна Система за Търговия), оперирана от NPS.

Страна по сделка

означава участника, сключил сделка от една страна и БНЕБ в качеството си на контрагент по всички сделки.

Страни

Участник на борсовия пазар или БНЕБ

Такси

включва годишната такса и такса за оборот, дължими от участниците на пазара ден напред.

TW (TWh)

означава един трилион (1,000,000,000,000) Watts, и “TWh” означава енергията, генерирана или консумирана с постоянно натоварване от един (1) TW за време един (1) час.

Търговия

процесът на сключване на сделка на пазара ден напред чрез подаване на оферта.

Участник на борсовия пазар

Юридическо лице, което има сключен договор с БНЕБ, за участие на пазара ден напред.

Цена на оферта

означава цената, на която купувачът е готов да купи или продавачът е готов да продаде по отношение на дадена оферта.

Цена на търговия

означава цената на търговията, която е валидна за всички транзакции.

Ценово обединение

механизъм, по който, с цел максимизиране на социалното благосъстояние, клиринговите цени и нетните позиции за различни пазари ден напред на електроенергията, се определят в един етап с оглед на наличния почасов преносен капацитет и/или потоците, основани на капацитета.

Ценово ограничение

означава максималната или минималната възможна цена при подаване на оферта.

Час на доставка

Един час от деня на доставка.

Час на затваряне

означава час, преди който е възможно подаване на оферти на пазара ден напред

Часова оферта

означава оферта на пазара ден напред, с която участник посочва, желан обем за покупка или продажба с различни ценови нива определени за конкретен час на доставка. Всяка двойка цена - количество определя точка при определяне на кривите на търсене и предлагане,които се свързват чрез линейна интерполация.

Часове за търговия

означава периодът от време, през деня за търговия, когато е позволено подаването на оферти в системата за търговия, както е определено от БНЕБ.

REMIT

Регламент (ЕС) № 1227/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. относно интегритета и прозрачността на енергийния пазар

© 2022 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act