IBEX Base (04.12.2021) : 415.65 BGN, 54599.10 MWh, IBEX Peak (04.12.2021) : 477.55 BGN 28182.3 MWh, IBEX Off-Peak (04.12.2021) : 353.76 BGN 26416.8 MWh
 
Най-довереният партньор за вас
 


 
Видове оферти

Търговията на организиран борсов пазар на електрическа енергия се осъществява чрез електронни системи за търговия (ЕСТ). Те се използват за подаване на оферти от страна на търговските участници. Борсовият оператор, следвайки европейските практики, администрира различна ЕСТ за всеки отделен пазарен сегмент.

Видовете оферти, които търговските участници могат да подават на пазарни сегменти „Ден напред“ и „В рамките на деня“, са в съответствие с общоприетите в пазарните обединения Single Day-Ahead Coupling и Single Intraday Coupling изисквания по отношение на тяхната същност и условия. Борсовият оператор, в ролята си на администратор на пазарен сегмент „Двустранни договори“, предоставя възможност да подаване на почти всички видове оферти, които са характерни за организираните пазари на електрическа енергия с дългосрочна доставка в Европа.

Видовете оферти, които търговските участници могат да подават на пазарен сегмент „В рамките на деня“, са посочени в чл. 10 от Инструкцията „Спецификация на търгуваните продукти“.  Оферти се подават за часови или блокови продукти, като крайният срок за подаване на оферти е до 60 минути преди началния час на доставка на съответния продукт. При въвеждане на оферта параметърът „цена“ се въвежда с до два знака след десетичната запетая в €/MWh (минимална стъпка - 0,01 €/MWh), а параметърът „количество“ – до един знак след десетичната запетая в MW (минимална стъпка 0,1 MW). Оферирането се извършва в евро.

Към момента Борсовият оператор позволява въвеждането на оферти само за отделни часови продукти на пазарен сегмент „Ден напред“, като предстои подготовка и за въвеждането на оферти за блокови продукти. Оферти се подават до 12:00 часа Централно Европейско Време на деня, предхождащ деня на доставка. Всяка оферта съдържа между 2 и 200 двойки цена-количество. При въвеждане на оферта параметърът „цена“ се въвежда с до два знака след десетичната запетая в  лева/MWh или €/MWh (минимална стъпка – 0,01 лева/MWh или €/MWh), а параметърът „количество“ – до един знак след десетичната запетая в MW (минимална стъпка 0,1 MW). Оферирането се извършва в лева или евро.

Пазарен сегмент „Двустранни договори“ предлага следните видове оферти, които са характерни за организирани пазари, функциониращи въз основа на механизма „Непрекъсната търговия“ – Fill or Kill, Fill and Kill, All or None, Stop order, Limit order и Iceberg. Сроковете и етапите за подаване на оферти на екран „Непрекъсната търговия“ и екран „Търгове“ са посочени в Глава шеста, Раздел III от ПРОБПЕЕ и в Инструкция № 2 „Иницииране на търг“. При въвеждане на оферта параметърът „цена“ се въвежда с до два знака след десетичната запетая в лева/MWh (минимална стъпка - 0,01 лева/MWh), а параметърът „количество“ – до един знак след десетичната запетая в MW (минимална стъпка 0,1 MW). Оферирането се извършва в лева.© 2021 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act