IBEX Base (04.12.2021) : 415.65 BGN, 54599.10 MWh, IBEX Peak (04.12.2021) : 477.55 BGN 28182.3 MWh, IBEX Off-Peak (04.12.2021) : 353.76 BGN 26416.8 MWh
 
Най-довереният партньор за вас
 


 
Търгувани продукти

На борсовия пазар на електрическа енергия се търгуват продукти с различен срок на доставка в зависимост от сегмента, на който се предлагат. Борсовият оператор администрира два пазарни сегмента, на който се търгуват продукти с краткосрочна доставка – един час („В рамките на деня“ и „Ден напред“) и един пазарен сегмент, на който се търгуват такива с дългосрочна доставка – от един ден до една година („Двустранни договори“). Всички търгувани продукти са стандартизирани и са посочени в Инструкцията „Спецификация на търгуваните продукти“.

Пазарен сегмент „В рамките на деня“ предлага продукти със срок на доставка 60 минути, както и блокови продукти, чиято доставка обхваща два или повече последователни часови интервала. Сегментът функционира 365/366 дни в годината, а търговията се осъществява чрез механизма непрекъсната търговия. Минималната цена е -9999 €/MWh, а максималната е 9999 €/MWh. Пазарният сегмент „В рамките на деня“ функционира в условията на пазарно обединение (Single Intraday Coupling), считано от 19 ноември 2019 г.

Пазарен сегмент „Ден напред“ предлага продукти със срок на доставка 60 минути. Сегментът функционира 365/366 дни в годината, а търговията се осъществява чрез ежедневни тръжни сесии. Всички срокове за провеждането на тръжни сесии, както и публикуването на резултати във връзка с търговията на сегмента, са в съответствие с изискванията на пазарното обединение „Ден напред“ – Single Day-Ahead Coupling. Минималната цена е -1000 лева/MWh или -500 €/MWh, а максималната е 6000 лева/MWh или 3000 €/MWh.

Пазарен сегмент „Двустранни договори“ предлага дългосрочни стандартизирани продукти със срок на доставка от един ден до една година включително. Товаровите профили, които търговския участници могат да търгуват, са базов, дневен (12 часа), дневен (16 часа) и нощен (12 часа). Търговията се осъществява на екран „Непрекъсната търговия“, където сделките се осъществяват чрез механизмите “Auto-matching’’ и “Click-trading”, и екран „Търгове“, където сделките се осъществяват чрез провеждането на тръжни сесии, инициирани в съответствие с Инструкция № 2 „Иницииране на търг“.© 2021 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act