Най-довереният партньор за вас
 


 
API

IBEX предлага API свързаност на регистрираните Търговски участници и всички дружества в договорни отношения с БНЕБ /ТУ/ съгласно Правилата за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия, обн. ДВ. бр.55 от 19 Юни 2020 г. /ПРОБПЕЕ/ , за да могат те да интегрират ефективно своите платформи със съществуващите електронни системи за търговия, като целта е повече удобство, по-кратко време за реакция и точни отчети.

Основните предимства на услугата за свързване чрез API са:
 • Ефективна и безпроблемна интеграция с вашите вътрешни системи за търговия, „back office“ системи и операционни инструменти;
 • Автоматизирана / роботизирана търговия за максимизиране на пазарните възможности;
 • Персонализирани и автоматизирани отчети;
 • Консолидирани уеб базирани ИТ решения.
Само регистрирани на борсовия пазар на електрическа енергия ТУ, придобили статус „активен“ на пазарен сегмент „В рамките на деня“ съгласно изискванията на ПРОБПЕЕ,  имат право да използват API за търговия.

Приложимите такси са достъпни в раздела за Такси на интернет страницата  на БНЕБ.

Процесът  за достъп до услугата API, през който всеки ТУ трябва да премине, за да използва услугата API, е илюстриран на диаграмата по-долу:

 

Описаните в диаграмата стъпки са подробно описани по-долу:
 1. Процесът започва с достъпване и запознаване със съдържанието на Заявление за достъп до услугата API и Договор за предоставяне на услуга API, които са достъпни на интернет страницата на БНЕБ. След преглед на документите, те трябва да бъдат надлежно подписани и предоставени на БНЕБ, използвайки комуникационния канал, посочен в Договора.  Само регистрирани на борсовия пазар на електрическа енергия ТУ, придобили статус „активен“ на пазарен сегмент „В рамките на деня“ съгласно изискванията на ПРОБПЕЕ могат да заявят ползване на API.
 2. Заявлението  за достъп до услугата API се проверява внимателно от страна на БНЕБ  и се предоставя за информация на Nord Pool AS. Ако БНЕБ констатира липсващи или грешни данни в Заявлението, същото ще бъде изпратено  обратно на заявителя с уточняващи въпроси и насоки за корекции.
 3. Ако Заявлението за достъп до услугата API е надлежно попълнено от ТУ, БНЕБ го изпраща на Nord Pool AS за проверка на осъществимостта на достъпа дo API.
 4. След приключване на проверките по т.2 и т.3 по-горе, ТУ  ще получи подписания и от страна на БНЕБ Договор за предоставяне на услуга API. С това се потвърждава, че процесът е стартиран успешно и фазата на тестване може да започне.
 5. Служител  на БНЕБ ще създаде тестов API акаунт, свързан с MT (member test) средата и ще предостави данните за акаунта на лицето за контакт, посочено в Заявлението за достъп до услугата API.
 6. Подготовката на теста ще се извърши от ТУ , като крайната цел е готовността да се изпълнят всички стъпки, посочени в плана за Сертификационния процес.
  1. На всеки етап от подготовката на теста ТУ  може да поиска техническо съдействие от БНЕБ.
  2. Връзката с API може да бъде осъществена с помощта на технологиите REST API и WebSocket API.
 7. Изпълнението на сертификационния тест се извършва от служители на БНЕБ заедно с лицето за контакт  на ТУ.
  1. На всеки етап от теста за сертифициране ТУ може да получи техническо съдействие и поддръжка от страна на БНЕБ .
 8. Преминаването на Сертификационния тест е предпоставка за създаването на потребител в PROD средата.
 9. След преминаването на Сертификационния тест, служител на БНЕБ ще създаде PROD потребител и ще предостави  данните за акаунта на лицето за контакт, посочено в Заявлението за достъп до услугата API.
 10. След създаването на PROD акаунта и предоставянето на данните по т.9 на ТУ, услугата API е достъпна.
 
Development hub” за разработка на Nord Pool осигурява лесен достъп до всички необходими процедури за удостоверяване и оторизация, базирани на стандартите в индустрията.
 
Ако имате допълнителни въпроси, свържете се с нашия отдел за обслужване на клиенти по въпросите на API на имейл: IT@ibex.bg© 2022 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act