Най-довереният партньор за вас
 


 
Процедура за регистрация

Процедурата по регистрация е уредена в глава „Регистрация“ от Правилата за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия (Обн. ДВ. бр.55 от 19 Юни 2020 г.).

Предварителни изисквания към заявителите:

  • Лицензия, издадена от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), когато за дейността на търговския участник се изисква лицензия;
  • Статус „Активен“ в регистъра на търговските участници на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД;
  • ACER код, издаден в съотвествие с Регламент (ЕС) № 1227/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 година относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия.
1

Процедурата по регистрация включва следните стъпки:

  1. Подаване на Заявление за регистрация на организиран борсов пазар на електрическа енергия и приложенията към него.
Процедурата по регистрация стартира с изпращане на попълнено Заявление за регистрация на организиран борсов пазар на електрическа енергия до оператора на имейл адрес application@ibex.bg или на адреса за кореспонденция с БНЕБ ЕАД.
Заявлението предоставя възможността на заявителя да избере пазарен/ни сегмент/и, на който/които кандидатства за участие, и представлява неразделна част от Договора за участие на организиран борсов пазар на електрическа енергия.
Приложения към заявлението:

Срок за разглеждане на заявлението: 5 (пет) работни дни

  1. Сключване на Договор за участие на организиран борсов пазар на електрическа енергия
 Когато заявлението е прието от оператора, екипът на БНЕБ ЕАД изпраща на заявителя Договор за участие на организиран борсов пазар на електрическа енергия.  
  1. Предоставяне на обезпечение съгласно ПРОБПЕЕ и Тарифата за таксите на БНЕБ ЕАД.
В 15-дневен срок от подписване на договора за участие на организиран борсов пазар на електрическа енергия търговският участник е длъжен да предостави на Оператора минимално обезпечение съгласно глава „Правила за сетълмент“ от Правилата за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия. Размерът на минималното обезпечение за всеки пазарен сегмент е определен в Тарифата за таксите на БНЕБ ЕАД, като следва да се има предвид, че обезпечението за пазарни сегменти „Ден напред“ и „В рамките на деня“ е общо.
Повече информация относно сетълмент и обезпечения можете да откриете тук.


  1. Плащане на приложимите цени съгласно Тарифата за таксите на БНЕБ ЕАД
В 15-дневен срок от подписване на договора за участие на организиран борсов пазар на електрическа енергия търговският участник е длъжен да заплати приложимите цени съгласно Правилата за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия и Тарифата за таксите на БНЕБ ЕАД.

  1. Получаване на сертификат за успешно преминато обучение
Отговорниците за търговия, определени от търговския участник в договора за участие на организиран борсов пазар на електрическа енергия, са длъжни да преминат курс на обучение за запознаване с Правилата за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия и за работа с електронните системи за търговия (ЕСТ). Търговският участник е длъжен да заплати такса обучение съгласно Тарифата за таксите на БНЕБ ЕАД. Обученията се провеждат съгласно Инструкция № 1 „Обучения“.
  • Отговорниците за сетълмент са длъжни да преминат курс на обучение за работа с електронните системи за сетълмент съгласно Правилата за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия и Инструкция № 1 „Обучения“. Обучението за работа с електронните системи за сетълмент е безплатно.
 
  1. Предоставяне на достъп
След изпълнение на горепосочените стъпки от страна на търговския участник операторът осигурява достъп на отговорниците за търговия и на отговорниците за сетълмент до съответните електронни системи за търговия и електронни системи за сетълмент.
 
Процедурата по регистрацията приключва успешно и търговският участник придобива статус „Активен“ на пазарни сегменти „В рамките на деня“ и „Ден напред“ и статус „Регистриран“ на пазарен сегмент „Двустранни договори“.

 © 2022 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act